CARD 7

List the fluoroquinolones.“Ciprofloxacin – Levofloxacin – Moxifloxacin – Ofloxacin – Norfloxacin (“”floxacins””)”

Scroll to Top